Uvezivanje i dorada materijala

GRAFIČKA PRIPREMA - Podrazumjeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rješenja dovodimo do konačnog proizvoda. Također uključuje unos i prijelom teksta, skeniranje i obradu slika, montažu fotografija, dok dorada materijala -...