Veličina fonta:

A

A

A

IZAZOVI U UPRAVLJANJU OBRTOM

Formalizovanje poslovanja kroz registraciju, često nosi niz nepoznanica.

Proces fiskalizacije nije pretjerano komplikovan, gdje pri procesu registracije u fiskalni sistem veći obim posla preuzima fiskalni operater, ali kad se završi proces fiskalizacije i krene sa izdavanjem fiskalnih računa tada nastaju „administrativni“ problemi i nedovoljno razumijevanje metodologije i obaveza vezanih za fiskalnu kasu.

Fiskalni operater je u obavezi da edukuje obrtnika/preduzetnika o načinu rada fiskalne kase, kao i metodama izdavanja, storniranja fiskalnog računa (reklamiranog fiskalnog računa), izdavanja dnevnih izvještaja kao i vođenje knjige dnevnih izvještaja.

U praksi, tek kada se krene sa obavljanjem djelatnosti dolazi do „problema“ i „komplikacija“ sa upravljanjem fiskalnom kasom i poreskim obavezama ali uvijek se možete konsultovati sa knjigovođom/računovođom. U praksi fiskalizacija predstavlja „problem“ u početku poslovanja obrta, ali nakon kratkog vremena nepoznanice oko upravljanja fiskalnim uređajem brzo se savladaju.

Vrijedi napomenuti da fiskalizacija (kupovina fiskalnog uređaja) predstavlja najveći trošak pri registraciji obrta.

Možda i najveća nepoznanica za preduzetnike su obaveze prema porezima i doprinosima (iznosi poreznih stopa, rokovi, obrasci koji se ispunjavaju i dostavljaju u poresku upravu itd.). Ako ste registrovani kao obrtnik koji obavlja samostalnu djelatnost imate obavezu plaćanja doprinosa i poreza na mjesečnom nivou, isto se odnosi ako imate nekoga u radnom odnosu u svom obrtu.

Sa druge strane ako ste registrovani kao obrtnik koji obavlja dopunsku djelatnost nemate obavezu plaćanja doprinosa na mjesečnom nivou (doprinose plaća Vaš poslodavac sa kojim ste u radnom odnosu). Pored ovoga, obaveza je da se izrade/ispune razni obrasci koji se predaju u poreznu upravu, a obim istih ovisi o vrsti registracije koju imate. Ako već nemate određenog znanja o ovoj materiji uvijek se možete posavjetovati sa stručnjacima (knjigovođe, računovođe, advokati, poreski savjetnici).

U toku Vašeg poslovanja postoji mogućnost da vaš biznis bude kontrolisan od strane inspekcijskih uprava. Obično, dolazak inspekcije u kontrolu predstavlja dodatni stres, a ne samo potencijalni dodatni trošak (potencijalne utvrđene nepravilnosti u poslovanju ustanovljenje u inspekcijskom zapisniku). Preporuka je da poslovna dokumentacija bude kompletna i ažurna sve vrijeme u toku obavljanja poslovne aktivnosti. Ako nemate znanja i vještine za kvalitetno upravljanje biznisom, uvijek se možete konsultovati/dogovoriti saradnju sa stručnjacima (advokati, računovođe) te samim tim i smanjiti potencijalni rizik sa aspekta troškova i budućeg poslovanja.

Business plan je bio dobar, business ideja je odlična, i potrebni su vam radnici – postajete poslodavac. Ali šta to znači?

Prvo neophodno je da se detaljno upoznate sa zakonima o radu, doprinosima, porezu na dohodak, zaštiti na radu, i vezanim podzakonskim aktima. Preporučljivo je da se konsultujte se stručnjacima (advokati, računovođe) šta vaša uloga poslodavca podrazumijeva, naročito kakva je praksa u odnosu na primjenjive zakone.

Koju vrstu ugovora možete zaključiti sa svojim radnicima, kada možete angažovati treća lica van radnopravnog odnosa, koje poreske obaveze to podrazumijeva? Primjer iz prakse – mali obrt, start-up je tek zaposlio svog prvog radnika. Uz silnu administraciju oko početka rada, nabavke materijala za rad, propušten je rok za prijavu radnika kod nadležnog poreznog organa, što je obrt koštalo prekršajne kazne u visini od 5.000,00 KM. Ovaj trošak se mogao izbjeći…

Za poslovanje će vam trebati ugovori – o saradnji sa partnerima (bilo da se bavite prodajom proizvoda ili usluga), sa dobavljačima, sa radnicima.

Prije nego što stavite svoj potpis na bilo koji pisani ugovor, budite sigurni da znate šta potpisujete, koje obaveze ste preuzeli i koja su vam prava, da razumijete sve implikacije tog pravnog odnosa.

U opticaju je niz besplatnih urneka ugovora različitih tipova, i naravno da se možete poslužiti istim, ali vodite računa da svaki ugovor treba da refektuje vaše poslovne ciljeve, prirodu poslovnog odnosa i nivo rizika koji ste spremni podnijeti. Ugovore morate razumjeti – osigurajte da su urneci ugovora koje koristite, ili koje potpisujete usaglašeni sa primjenjivim propisima ali i vašom poslovnom politikom i planovima – smanjit ćete rizike od kasnijih sporova!

Bilo da sami želite izvršiti analizu svog poslovanja, ili da vam u posjetu dođe inspekcija, od apsolutne je važnosti da vam je poslovna dokumentacija kompletna i ažurna. U počecima poslovanja, fokus je često upravo na business aspektu – izlazak na tržište, širenje mreže klijenata, partnera, osiguranje finansiranja, i postizanje održivosti – administracija i dokumentacija često padnu u drugi plan. Disciplina po pitanju finansijsko-računovodstvene, ugovorne dokumentacije je vrlo često jedina zaštita od prekršajnih kazni, koje mogu finansijski unazaditi vaše poslovanje, nekad ga i gotovo uništiti.

Uspostavili ste saradnju sa izvrsnim klijentom, fokusirali se na kvalitet proizvoda/usluge, širenje saradnje, ugovaranje naknade, posao je završen, klijent je zadovoljan, čekate plaćanje – ali u svemu tome niste stigli napraviti ugovor ili izdati račun – otvorili ste rizike npr. sa poreskog aspekta (eventualni rashodi vezani za obavljeni posao, naplata bez izdatog računa ili dokaza za prihod i sl.), sa poslovno-ugovornog aspekta (klijent kasni sa plaćanjem ili plati manju naknadu, mogućnost uspješnog utuženja opada zbog nedostatka dokumentacije) i sl.

Budite ažurni i disciplinovani!

Kao što ćete pratiti tržišne novitete relevantne za svoje poslovanje, tako je apsolutno neophodno da pratite relevantne propise kako bi vaše poslovanje ostalo usaglašeno sa zakonima. Ovisno od djelatnosti koju obavljate, možete biti podložni više ili manje reguliranom setu propisa – bitno je da vodite računa koji propisi su primjenjivi na vas, da li je bilo promjena u zakonskim i podzakonskim aktima, koje promjene utiču na vas i u kojoj mjeri.

Većina propisa nakon što se izmjene, ostave određeni period prilagođavanja za postojeće subjekte, ali se u praksi često dešava da rokovi za prilagodbu brzo proteknu a vi niste harmonizirali svoje poslovanje.

SUGESTIJE/SMJERNICE U ODNOSU NA VAŠE ODLUKE

1) POSLOVNA ODLUKA DA LI PLAĆATI DOPRINOSE ILI NE

Ako je odgovor DA odluka se manifestuje u smanjenju budućeg rizika lične sigurnost (materijalne kroz penziju ili zdravstvene kroz liječenje u javnim bolnicama).

Ako je odgovor NE postoji veći rizik lične sigurnosti u budućnosti (za umanjenje rizika predlažemo opciju plaćanja životnog osiguranja, te dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja).

2) POSLOVNA ODLUKA DA LI ŽELITE ZAPOŠLJAVATI RADNIKE/ŠIRITI POSLOVNU IDEJU

Ako je odgovor DA, predlažemo da idete u formalizaciju poslovanja

Preporučujemo registraciju obrta (kao osnovno ili dopunsko zanimanje) ako niste sigurni u ukupni domet svog business plana, identifikovali ste značajne rizike u plasiranju svoje business ideje i potreban vam je „testni period“ – obrt/SP je fleksibilnija opcija koja Vam omogućava lakšu prilagodbu ili čak povlaćenje s tržišta.

Preporučujemo registraciju DOO ako Vaša poslovna ideja zahtjeva više kapitala – primarno putem eksternog finansiranja bilo kod finansijskih institucija, grantova, ili investitora. Primjera radi, u „start-up“ svijetu, investitori često očekuju učešće u vašem poslovanju, pa ako imate registrovan DOO možete lakše nuditi formalizaciju učešće koje će mnogo jednostavnije definirati tzv. „enter/exit“ opcije (procent vlasništva investitoru sa definiranim procentom učešća u dobiti, ograničen vremenski period, definiranje procesa odlučivanja i sl). Jednako tako želite ići odmah globalno, a ne isključivo lokalno, predlažemo registraciju DOO zbog ozbiljnijeg dometa i percepcije izlaska na tržište.

Ako je odgovor NE ostanite freelancer/hobista jer želite isključivo svojim ličnim radom da ostvarujete prihode.

3) POSLOVNA ODLUKA DA LI SU VAŠI KLIJENTI IZ INOSTRANSTVA ILI SA LOKALNOG TRŽIŠTA

Ako su klijenti iz inostranstva, i nemate ambiciju da tražite nove klijente/da razvijate poslovnu ideju ve_ ste zadovoljni sa trenutnim poslovnim aktivnostima/prihodima predlažemo da ostanete freelancer.

Ako su klijenti sa lokalnog tržišta, a ne želite da registrujete djelatnost jedini vid ostvarivanja prihoda je putem ugovora o djelu/autorskim ugovorom. Sa druge strane ako registrujete obrt sa istim tim klijentima možete nastaviti poslovnu saradnju kroz izdavanje faktura, pa tako možda i ubrzati proces naplate svojih usluga, ubrzati proces pronalaska novih poslovnih partnera/klijenata, a možda i najbitnije kreiranju sopstvenog branda.

4) POSLOVNA ODLUKA O VREMENSKOM PERIODU BAVLJENJA POSLOVANJEM/BIZNISOM

Ako nemate već određeni vremenski period koliko ćete se i sa kojim biznisom baviti, želite samo povremene poslove nije nužno da imate registrovanu djelatnost.

Ako imate unaprijed dogovorene poslovne/partnerske ugovore, želite se baviti djelatnošću koju ste odabrali na duži period bez prestanka (smatrate da Vaša ideja ima tržišnog potencijala) predlažemo da registrujete obrt ili ako za Vašu poslovnu ideju imate potencijalne investitore (a Vama treba dodatni kapital) predlažemo da registrujete DOO.

5) POSLOVNA ODLUKA O KONTINUIRANIM PODUZETNIČKIM PODUHVATIMA

Vaša poduzetnička priroda rezultira brojnim business idejama, i ne vidite sebe da se vežete za određenu djelatnost ili određenu ideju dugoročno. Interesuje vas start-up svijet, u kojem unovčavate ideje koje ožive kroz start-up, ali ih poslije prodajete zrelim tržišnim igračima. U ovom slučaju, preporučujemo registraciju DOO jer je isti mnogo lakše prodati. Mehanizmi za prijenos vlasništva nad DOO su daleko razvijeniji i ovu opciju čine otvorenijom za domaće i strane zainteresovane učesnike na tržištu, a Vama lakši izlazak i posvećivanje novoj business ideji.

Izvor:

“Priručnik za pokretanje i vođenje biznisa”

MarketMakers

Catalyst for Change

Podijeli na društvenim mrežama: