Obrt-2023

Veličina fonta:

A

A

A

Vodič kroz korake registracije obrta

Vaša poslovna ideja je konačno došla u fazu realizacije, odabrali ste obrt kao najoptimalnije rješenje za registraciju biznisa. Pred vama je još 7 koraka do registracije vlastitog obrta koje ćemo detaljno pojasniti uz spisak potrebnih dokumenata.

KORAK 1 – REGISTRACIJA OBRTNIKA U ODJELJENJU ZA PRIVREDU GRADA/OPĆINE

Podnošenje zahtjeva u općinskoj službi gdje će biti sjedište obrta – gdje će se obavljati djelatnost. Zahtjev za upis se pribavlja u općini ili u elektronskoj verziji.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev:

 1. Dokaz o stručnoj spremi (za registraciju trgovine, ugostiteljskog objekta kao i poljoprivredne djelatnosti dokaz nije potreban)
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Ovjerene kopija lične karte
 4. Dokaz o uplati takse (iznos takse se razlikuje po općinama)
 5. Ljekarsko uvjerenje
 6. Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (dokument izdaje Centar za socijalni rad)
 7. Uvjerenje suda da ne postoji zabrana za obavljanje željene djelatnosti
 8. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama – izdaje poreska uprava po JMBG

Procedura izdavanja rješenja od strane općine traje u prosjeku 10 dana.

KORAK 2 – IZRADA PEČATA

Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici, gdje je na uvid potrebno dostaviti rješenje o registraciji obrtnika.

Izrada pečata iznosi 30 – 50 KM.

KORAK 3 – REGISTRACIJA OBRTNIKA KOD PORESKE UPRAVE

Prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa obrtnik vrši se u poreskoj upravi gdje je i registrovan obrt – prema sjedištu. Procedura je sljedeća kao i potrebna dokumentacija:

 1. Ispuniti Obrazac POR-503 (isti se može elektronski skinuti sa Poreske Uprave, ili preuzeti u poreskoj upravi)
 2. Ovjerene kopija rješenja o registraciji obrtnika
 3. Ovjerena kopija lične karte vlasnika obrta
 4. Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (osim ako obrtnik sam ne vodi poslovne knjige).
 5. Dokumentacija o poslovnim prostoru/pravnom osnovu korištenja (ako je prostor vlasništvo vlasnika obrta potreban je ZK izvadak, ili izjava/ugovor o zakupu ako vlasnik prostora nije vlasnik obrta)
 6. Punomoć – ako vlasnika obrta neko drugi zastupa pred poreskom upravom.

Procedura izdavanja ID broja traje između 5-7 radnih dana.

Nakon pribavljanja ID broja za obrtnika koji je registrovan kao osnovno zanimanje potrebno je ispuniti obrazac JS3100 (prijava osiguranja) i sa kopijom rješenja o obavljanju djelatnosti predati u poresku upravu.

KORAK 4 PRIJAVA ZA RAZVRSTAVANJE PO DJELATNOSTIMA STATISTIKA

Nakon preuzimanja ID broja, obrtnik je u obavezi da prijavi primarnu djelatnost u uredu Federalnog zavoda za statistiku na način da ispuni Obrazac RPS (isti se može u elektronskom izdanju preuzeti sa zvanične web stranice) Federalnog zavoda za statistiku.

Potrebna dokumentacija za prijavu za razvrstavanje su:

 1. Ovjerena kopija rješenja za obavljanje djelatnosti
 2. Kopija ID broja

Procedura izdavanja/razvrstavanja djelatnosti u uredu Federalnog zavoda za statistiku traje jedan dan.

KORAK 5 – OTVARANJE ŽIRO/TRANSAKCIONOG RAČUNA

Nakon preuzimanja ID broja kao i obavijesti o razvrstavanju od Zavoda za statistiku, sljedeći korak je otvaranje transakcionog računa u banci po izboru.

Potrebna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa je :

 1. Ispuniti zahtjev koji se dobije od banke za otvaranje transakcionog ra_una
 2. Ovjerena kopija rješenja
 3. Ovjerena kopija ID broja, obavijesti o razvrstavanju od Zavoda za statistiku
 4. Podnijeti zahtjev/izjavu za određivanje glavnog transakcionog računa (računa preko kojeg će se raditi transakcije u poslovanju, kao i uplata obaveza prema doprinosima i porezima).

KORAK 6 – FISKALIZACIJA

Pokretanje procedure za fiskalizaciju je moguće onog trenutka kad se dobije ID broj, kao i obavijest o razvrstavanju od Zavoda za statistiku, ili uporedo sa otvaranjem transakcionog računa.

Za fiskalizaciju je potrebno:

 1. Ispuniti i ovjeriti pečatom obrazac ZIF (zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju) koji se dobije kod ovlaštenog servisera, a serviser je u obavezi da navedeni obrazac podnese u Poresku upravu.
 2. Potpisati i ovjeriti pečatom ugovor o servisiranju, tehničkoj podršci sa fiskalnim operaterom.
 3. Izabrati i kupiti fiskalni uređaj (registar kasa ili fiskalni printer)
 4. Osigurati korištenje GPRS usluge sa ovlaštenim serviserom.

Sve registrovane djelatnosti su obveznici fiskalizacije osim djelatnosti poljoprivrednog proizvođača, tradicionalnih esnafskih zanata, taxi prevoznika koji obavljaju djelatnost vlastitim vozilom, obrtnici koji porez na dohodak plaćaju paušalno, trgovci pojedinci, advokati.

Djelatnost se može obavljati i dok se proces fiskalizacije ne završi, na način da je obrtnik u obavezi da izda pisani fiskalni račun (PFR) i isti ovjeri pečatom i potpiše. Nakon završetka procesa fiskalizacije, a ako je obrtnik izdavao pisane fiskalne račune u obavezi je da iste naknadno izdatj odštampa na fiskalnom uređaju.

KORAK 7 REGISTRACIJA KOD UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH prema sjedištu obrtnika.

Obavezi prijavljivanja obveznika PDV-a podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi, ili je vjerovatno da će preći, prag od 50.000,00 KM. Ako se u tekućoj godini pređe prag od 50.000,00 KM obrtnik je u obavezi da odmah krene u procedure registracije i izdavanja PDV broja.

Uz Zahtjev za registraciju i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (obrazac ZR -1), potrebno je dostaviti kopiju, uz predočenje originala, ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Rješenje o registraciji obrtnika;
 2. Ličnu kartu podnosioca zahtjeva;
 3. Potvrdu o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave FBiH;
 4. Karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcioni račun otvoren (za sve otvorene transakcione račune)
 5. dozvou za rad prijavu boravišta izdatu od nadležnog organa i pasoš za fizičko lice – obrtnika, stranog državljanina;
 6. Originalne uplatnice kao dokaz o uplaćenom iznosu od ukupno 40 KM (na račun JRT TREZOR BiH) i to:

• 10 KM – Svrha doznake: Taksa na zahtjev za registraciju; Vrsta prihoda: 722801;

• 10 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje rješenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722802;

• 20 KM – Svrha doznake: Taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji; Vrsta prihoda: 722814.

PREGLED UKUPNIH TROŠKOVA REGISTRACIJE OBRTA

• Troškovi taksi za registraciju/podnošenje zahtjeva za registrovanje obrta –40,00 KM – 80,00 KM

• Troškovi ljekarskog uvjerenje 40,00 KM – 50,00 KM

• Troškovi ovjere kopija te kopiranje dokumenata 40,00 KM – 50,00 KM

• Troškovi uvjerenja o nekažnjavanju 10,00 KM – 15,00 KM

• Troškovi izrade pečata 30.00 KM – 50,00 KM

• Troškovi fiskalne kase + fiskalizacija 650,00 KM – 800,00 KM (zavisno od odabira fiskalnog uređaja)

Izvor:

“Priručnik za pokretanje i vođenje biznisa”

MarketMakers

Catalyst for Change

Podijeli na društvenim mrežama: